Privacybeleid

KLM Health Services (KHS) en haar dochteronderneming Airport Medical Services zijn ervan overtuigd dat de persoonlijke levenssfeer van haar klanten, alsook die van potentiële klanten en bezoekers van de website van essentieel belang is. De persoonlijke gegevens van haar klanten, potentiële klanten en bezoekers van de websites worden dan ook met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd, geheel conform de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens (WBP) hieraan stelt.

Het hoofdkantoor van KLM Health Services is gevestigd te Schiphol-Oost, Stationsplein N-O 236, gebouw 133, 1117 CJ, en is de verantwoordelijke voor haar gegevensverwerkingen. In overeenstemming met de WBP heeft KHS haar verwerkingen van persoonsgegevens aangemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag. Deze meldingen zijn openbaar en kunnen bekeken worden via de website van de Autoriteit Persoonsgegevens. Zoek bij ‘Naam’ op ‘KLM Health Services’ of op ‘Airport Medical Services’.

Welke persoonsgegevens verwerkt KHS?

In het kader van de dienstverlening, verkoop van producten en diensten of wanneer u anderszins contact heeft met KHS, legt KHS gevraagde gegevens vast zoals bijvoorbeeld naam, adres, e-mailadres, telefoonnummer, BSN en reisbestemming. KHS gebruikt uw gegevens voor de uitvoering van de overeenkomst, haar dienstverlening en om klanten, potentiële klanten en bezoekers van haar website op de hoogte te houden van activiteiten, producten en diensten van KHS. Analyse van (geanonimiseerde) gegevens van klanten, potentiële klanten en bezoekers van de website helpen KHS bij het ontwikkelen van nieuwe diensten en producten. Soms stuurt KHS enquêtes of prijsvragen uit waarbij klanten, potentiële klanten en/of bezoekers van de website worden benaderd om deel te nemen.

Bijzondere persoonsgegevens

In het kader van de dienstverlening worden soms medische gegevens van u gevraagd. Voor het omgaan met medische en vertrouwelijke gegevens gelden speciale regels. De medewerkers van KHS zijn verantwoordelijk voor de juiste toepassing van deze regels. Medische gegevens worden niet aan derden verstrekt tenzij de persoon, waarop deze gegevens betrekking hebben, daar uitdrukkelijke toestemming voor verleent. De medewerkers van KHS die met deze bijzondere persoonsgegevens werken, hebben uit hoofde van hun beroep een (afgeleide) geheimhoudingsplicht.

Welke beveiligingsmaatregelen treft KHS?

KLM Health Services doet er alles aan om uw persoonsgegevens optimaal te beveiligen tegen onrechtmatig gebruik. Alleen geautoriseerd personeel heeft toegang tot de gegevens. Indien, en voor zover noodzakelijk, partners van KHS (een deel van) de uitvoering voor hun rekening nemen, is KHS met hen overeengekomen dat zij de persoonsgegevens eveneens optimaal beveiligen.

Inzage, corrigeren, bezwaar aantekenen

Niet-medische gegevens

Wilt u inzage in uw gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen tegen het gebruik van uw niet-medische gegevens door KHS, dan kunt u uw schriftelijke verzoek, vergezeld van een kopie van uw legitimatiebewijs, richten aan:

KLM Health Services
T.a.v. Privacy Officer SPL/AG
Postbus 7700
1117 ZL Luchthaven Schiphol
Email: info.health@klm.com.

Medische gegevens

Wilt u inzage in uw medische gegevens, deze laten corrigeren of bezwaar aantekenen, dan kunt u dit doen door het aanvraagformulier in te vullen.

Na verwerking van uw verzoek vernietigt KHS de kopie van uw legitimatiebewijs.

Privacyreglement opvragen

Het privacyreglement van KHS is kosteloos opvraagbaar via: info.health@klm.com.